Gradska vrata

Gradska vrata, građevinski sklop, dio gradskoga fortifikacijskog sustava najveće funkcionalne i simbolične važnosti. Zbog svoje funkcionalne važnosti posebno su projektirana i opremljena kako bi u vrijeme mira omogućila komunikaciju, a za rata bila najjača obrambena točka. Iznimna je njihova simbolična važnost te grbovi srednjovj. gradova uz simbole kula, zvonika i gradskih zidina često imaju ugrađen i simbol gradskih vrata.