Limska draga

Limska draga, lučno zavijena suha krška udolina, odn. kopneni nastavak Limskoga zaljeva. Draga se naslanja na morem poplavljeni završetak zaljeva kraj mosta na lokalnoj cesti i na staroj asfaltnoj cesti, koja je nekada ondje bila jedina prometnica. Morfološki urezana dolina u početku ima prošireno dno s plitkim kvartarnim nanosom. Njezinim juž. pobočjem u smjeru jugoistoka nastavlja se u usponu cesta koja vodi prema raskrižju kraj Brajkovića u smjeru Bala, Rovinja i Kanfanara. Ispod uređenoga propusta na cesti uza zaljev, oko 300m u smjeru istoka, dno je drage na visini od 25m, a kilometar dalje na 32m. L. d. morfološki je nastavak nekada stalnoga korita rijeke, koja je prije izdizanja vapnenačke istarske ploče i nastanka Pazinskoga ponora tekla istočno od današnjega grada Pazina.