Sestan, Ernesto

Sestan, Ernesto, povjesničar (Trento, 2.XI.1898 – Firenca, 19.I.1986). Roditelji i predci bili su mu iz Labina. Nakon I. svj. rata diplomirao je književnost na Sveučilištu u Firenci, obranivši tezu o podestatskoj vlasti u tal. komunama.

Radio je kao gimnazijski profesor, sudjelovao u izradbi Talijanske enciklopedije (Enciclopedia Italiana), bio tajnik Talijanske akademije (Accademia d’Italia) i Instituta za novovjekovnu i suvremenu povijest (Istituto Storico per l’età Moderna e Contemporanea), suradnik časopisa Rivista Storica Italiana i Nuova Rivista Storica te redaktor i direktor Talijanskoga povijesnog arhiva (Archivio Storico Italiano). Od 1948. predaje na Sveučilištu u Cagliariju, zatim u Pisi i Firenci. Bio je član udruge Società istriana di archeologia e storia patria. Bavio se feudalizmom i feudalnom civilizacijom, Frankfurtskim saborom 1848–49., etn. i kult. poviješću Julijske Venecije, mlet. politikom u XVII. st., historiografijom o pitanju oslobađanja Veneta 1866. te tal. poviješću srednjega vijeka. Najvažnija djela: Europa settecentesca (1951) i Stato e nazione nell’Alto Medioevo (1953).

 

LIT.: F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Istria e Fiume, Udine 1991; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI–XVIII. stoljeće), Pula 1995.

S. Bertoša