Ribarstvo

Ribarstvo, gosp. djelatnosti koje obuhvaćaju lov i uzgoj riba, mekušaca, rakova i dr. morskih organizama (marikultura), preradbu ulova u prehrambene i ind. svrhe te trgovinu ribom i ribljim proizvodima. Jedna je od najvažnijih i perspektivnijih grana gospodarstva. U svj. gospodarstvu riblje je meso najjeftiniji izvor životinjskih bjelančevina, do kojega se dolazi na ekonomičniji i racionalniji način nego do mesa stoke. R. u Istri oduvijek je bilo važan izvor prehrane tamošnjega stanovništva. Ribe i školjke koristile su se u ljudskoj prehrani već u prapovijesti, a u rimsko su se doba uz morske palače gradili bazeni za držanje žive ribe.