Pomorski promet u Istri

Pomorski promet, izmjena robe i putnika u morskoj plovidbi, a obuhvaća brodarstvo i djelatnosti luka i pristaništa. U antici su Histri i Liburni bili poznati po dobrim brodovima liburnama, kojima su se služili za prijevoz i gusarenje. Rimljani su ih nadvladali, pa od 177. pr. Kr. podataka o istar. brodovlasnicima nema sve do sr. vijeka, kada je počelo jačanje brodarstva u Piranu, Kopru, Poreču, Rovinju, Puli, Plominu, Iki, Lovranu, Labinštini i dr. Mletci su imali monopol, pa nisu dopuštali jači razvoj brodarstva u Istri, ali su gradovi Piran, Kopar, Poreč, Rovinj i Pula posjedovali brodove koje su opremali posadom i opremom i kojima su obavljali nadzor istar. obale te pomagali Mletcima u transportu, ratnim akcijama i dr. Slabljenjem Mletaka i proglašenjem slobodne plovidbe Jadranom 1717. ojačala je uloga istar. brodarstva.