Plominski natpis

Plominski natpis, kameni reljef s glagoljičkim slovima na bočnom zidu crkve sv. Jurja Staroga u Plominu.