Deperis, Paolo

Deperis, Paolo, svećenik (Poreč, 1831 – Poreč, 5.IX.1896). Bio je župnikom u Balama 1859–85., gdje je prema vlastitu projektu 1879–82. izgradio župnu crkvu Pohođenja Blažene Djevice Marije na mjestu starijih crkava, kojih se ostatci čuvaju u svetištu i kripti. Pri rušenju starije crkve pronašao je mnogo ulomaka ranosrednjovj. arhitektonske i liturgijske plastike i od njih načinio u kripti svojevrstan lapidarij.