Dante Alighieri - društvo

Dante Alighieri, društvo osnovano u Rimu 1889. radi promicanja tal. jezika i kulture u svijetu. Pokrenuli su ga Giacomo Veneziano i drugi tršćani u suradnji s tal. pjesnikom G. Carduccijem, koji je društvu dao ime. Nacionalistički i iredentistički usmjereno, ono je prvotno imalo zadaću promicati talijanstvo u Tirolu i jadranskim područjima pod austroug. upravom.