Amfiteatar

Amfiteatar (grč. άμφιϑέατρον), rim. građevina za održavanje gladijatorskih viteških borbi, borbi s divljim zvijerima i dr. viteških igara. Postojali su u svim većim rim. gradovima. Eliptičnoga su tlorisa sa stubištem za smještaj gledatelja oko borilišta u središtu.