Codice Diplomatico Istriano

Codice Diplomatico Istriano (CDI, Diplomatički zbornik istarski), zbirka isprava vezanih za područje Istre i Trsta koje su nastale u razdoblju od 50. do 1526., a prikupio ih je i priredio za tisak P. Kandler. U početku je objavljivana na posebnim nenumeriranim listovima, kao dodatak pojedinim brojevima časopisa L’Istria 1851–52., i obuhvativši 154 diplome, potom većim dijelom objavljene u konačnom izdanju zbornika.