Peroj

Peroj, naselje kraj Fažane (44°57′N; 13°48′E; 51 m nadm. vis.); 752 st. (2001), grad Vodnjan. Nalazi se na cesti Fažana–Barbariga, oko 1km od mora. Stanovnici većinom rade u obližnjim naseljima i u Puli, a bave se turizmom, tradicijskim poljodjelstvom (vinova loza, masline) i ribarstvom.