Boni, Giacomo

Boni, Giacomo, arheolog, arhitekt, konzervator (Venecija, 25.IV.1859. - Rim, 10.VII.1925.). Studirao je arhitekturu na venecijanskoj umjetničkoj akademiji (Belle Arti). Od 1898. djeluje pri državnoj upravi za zaštitu povijesnih spomenika u Rimu. Dugo je godina vodio arheološka istraživanja Foruma Romanuma u Rimu te proveo arheološka istraživanja u sklopu obnove srušenog zvonika bazilike sv. Marka u Veneciji. 

Bio je promotor suvremenih kritičkih metoda istraživanja (stratigrafska metoda), obnove i konzervacije spomenika. Objavio je članak o porečkoj Eufrazijani i njezinim mozaicima popraćen vrijednom fotografskom dokumentacijom, posebno mozaika prije restauracije. U članku Il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici (Archivio storico dell'arte, 7, 1894., str. 107-131, 359-364) oštro se osvrnuo na metodu restauracije mozaika, koja bila u tijeku, smatrajući da se njome umanjuje izvorna povijesna vrijednost mozaika a poradi njihovog poljepšavanja. Polemički odgovor, u kojemu brani način obnove, napisao je porečki župnik Paolo Deperis, koji je bio i glavni promotor restauracije, u jednako naslovljenom članku Il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria (10, sv. 1, 1895., str. 192-221) te u Ancora del duomo di Parenzo e dei suoi mosaici u istom časopisu (10, sv. 3-4, 1895., str. 479-500).

Ivan Matejčić
Posljednja promjena: 15. 7. 2019.