Ladavac, Aleksa

Ladavac, Aleksa, gospodarstvenik, političar, kulturni pregalac (Beram, 19.VI.1939. - 16.V.2018.). U rodnome je mjestu završio osnovnu školu, gimnaziju u Pazinu, a Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1962. Iste se godine zaposlio u tadašnjoj Komunalnoj banci u Pazinu, zatim u tvornici tekstila Pazinci, a od 1971. direktor je poduzeća Učka u Pazinu, kome je tada najvažnija zadaća bila izgraditi tunel kroz Učku