Sečovlje

Sečovlje (tal. Sicciole), raspršeno naselje kraj Piranskog zaljeva (45°29′N; 13°37′E; 20 m nadm. vis.); 584 st. (2002), općina Piran. Nalazi se na cesti Kopar-Buje. Zbijena jezgra leži kraj solana na rubu naplavne ravnice potoka Drnice i rijeke Dragonje. Na podnožju flišnoga pobrđa zaseoci su Košta, Kaštinjol, Lonzan i Pišine.