Previž (Previš)

Previž (Previš), naselje, skup zaselaka 12 km sjeveroistočno od Pazina (45°18′N; 14°2′E; 360 m nadm. vis.); 88 st. (2001), općina Cerovlje. Čine ga raštrkani zaseoci Anzuri, Grandići, Bubići, Čohilji, Grešti, Jurišići, Lovrečići, Previž i Stancija Orlovići, smješteni na brežuljcima između potoka Lipa i Borutskoga potoka, te između Cerovlja i Boruta. Stanovnici se bave pretežito poljodjelstvom (vinova loza, voćarstvo) i stočarstvom.