Martinus de Histria (Martin Istranin)

Martinus de Histria (Martin Istranin), kaligraf i sitnoslikar (druga pol. XIII - prva pol. XIV. st.). Rodom iz Istre. 

Tri njegova iluminirana pergamenska kodeksa čuvaju se u Bibliothèque Mazarine u Parizu. Pisana su goticom, izrađena početkom XIV. st. (Cod. 248 - 195 listova; Cod. 270 - 296 listova; Cod. 802 - 192 lista).

LIT.: Š. Jurić, Katalog starijih datiranih latiničkih rukopisa koji se čuvaju u pariškim bibliotekama, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 1965, 3-4.
R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE