Franca, Tommaso

Franca, Tommaso, svećenik, medicinski pisac (Mugeba kraj Poreča, 7.I.1866 - Poreč, 2.I.1944). Bogoslovnu gimnaziju pohađao je u Kopru a studij bogoslovije završio u Gorici. Zaređen je 1890; službovao je u biskupijskom konviktu u Kopru, potom u Poreču, Žbandaju, Taru, Novoj Vasi kraj Poreča i Pomeru kraj Pule (1932-43). 

Osim pastoralnoga rada, kao samouk se bavio pisanjem o medicini, objavivši desetak tekstova o zaraznim bolestima (Brevi cenni sulla malaria, Poreč 1906; La tuberculosi e il modo di combatterla, Udine 1908; Trattato di patologia, casuistica e terapia delle malattie infettive, Vicenza 1914), o teološkoj i biološkoj teoriji evolucije (L'origine e l'evoluzione della vita, Udine 1936). Priručnik o njezi bolesnika objavljen mu je u tri izdanja (Cura infirmorum, s. l., 19273).

R., Istarska enciklopedija