Bertoši

Bertoši, naselje kraj Pazina (45°13′N; 13°56′E); 275 st. (2001). Nalazi se na 424 m nadm. vis., 2 km južno od Pazina, podalje od gl. cestovnih i drugih komunikacija.