Hrvatski katolički pokret u Istri (HKPI)

Hrvatski katolički pokret u Istri (HKPI), crkveni pokret među hrv. katolicima na prostoru austr. pokrajine Istre. Cilj mu je bio da »kršćanska načela zadojena hrvatskim duhom udahne čitavoj hrvatskoj Istri«, a sredstva za ostvarenje tog cilja bile su različite vrste kat. organizacija - Marijine kongregacije, društva za mladež i obrazovna društva. Početkom HKPI smatra se 22.VIII.1908., kada je osnovano Akademsko hrvatsko-slovensko katoličko ferijalno društvo »Dobrila«, prvo društvo koje u nazivu ima oznaku katolički, a u razdoblju 1908-11. sazrijeva.