Rimska božanstva

Rimska božanstva, skupina kultova koje je rimska vlast uvela od sred. I. st. pr. Kr. Jedan dio kultova bio je obveza kojom se iskazivala vjernost rimskoj državi. To su ponajprije bili državni kultovi Jupitera, Junone i Minerve (tzv. kapitolijska trijada). Najbrojniji je bio kult Jupitera, koji je simbolizirao samu rim. vlast, u različitim inačicama, poznatima u cijelome Rimskom Carstvu (Iuppiter Optimus Maximus, I. Conservator, I. Victor, I. Depulsor), i u gradovima i na selu.