Mosconi

Mosconi (njem. Moschkon zu Thurnam i zu Ortenegg), plemićka obitelj podrijetlom iz Bergama koja je u XVI.st. imala posjede u Istri. Alessio (umro 1540), trgovac tkaninom, građanin Ptuja, kupio je 1532. od austr. cara Pazinsku knežiju za 26000 rajnskih fiorina i dobio civilnu i kaznenu jurisdikciju nad podložnicima te patronat nad crkvama i pripadajućim im beneficijama. Potom je živio s obitelji u Pazinu. Njegova udovica Eufrosina rođ. Pramperger (umrla 1565) dobila je 1543. u zalog Pazinske Novake.