Brigada »Garibaldi«

Brigada »Garibaldi«, 24. partizanska udarna brigada »Garibaldi Trieste«, utemeljena 5.IV.1944. u Srednjem Lokovcu, na visoravni Bajnšice kraj Gorice, na temelju sporazuma zapovjedništva brigada i odreda »Garibaldi« Dobrovljačkoga korpusa slobode (Corpo Volontari della Libertà) u Italiji i zapovjedništva IX. korpusa NOV Slovenije.