Stulli, Bernard

Stulli, Bernard, povjesničar i arhivist (Dubrovnik, 17.VIII.1915 - Zagreb, 9.X.1985). Diplomirao je na Pravnome fakultetu u Zagrebu (1941), a doktorsku disertaciju (o albanskom pitanju u XIX. st.) obranio na Filozofskom fakultetu u Zadru (1977). Kraće je vrijeme radio kao odvjetnički i sudski pripravnik te skriptor-vježbenik u dubrovačkom arhivu, a 1949. trajno se nastanio u Zagrebu.