Da Ponte, Bonifacio

Da Ponte, Bonifacio, koparski biskup (?, 1726 - Kopar, 6.I.1810). Pripadao je kongregaciji kamalduljana. Za biskupa je posvećen 21.VII.1776. U skladu s novom crkvenom politikom Mletačke Republike tražio je 1778. od župnikâ da sastave popise crkava, crkvenih beneficija i njihovih vlasnika, bratovština, samostana, ubožnica i klerika te svih crkv. nadarbina na području pojedine župe. 

 

God. 1779. sazvao je biskupsku sinodu i pozvo kuriju da se bori protiv raširena praznovjerja, proglašavanja čuda i različitih oblika magije među vjernicima i klericima. Obavio je 12 pastoralnih vizitacija po biskupiji, dovršio neke građevinske radove u koparskoj stolnoj crkvi. Posvetio je župnu crkvu sv. Antuna u Kortama, obnovio župne crkve u Truškama i Gračišću. Proširio je zgradu koparskoga sjemeništa, skrbio za udžbenike i nastojao povećati broj sjemeništaraca. Bio je svjedokom pobune građana u Kopru i Izoli 5-6. VI. 1797. U napoleonsko doba (1806-13), kada su mnogobrojni samostani bili ukinuti, prefekt A. Calafati nastojao je poštovati njegove zahtjeve i pomogao je sačuvati crkvenu opremu i baštinu. Pokopan je u semedelskoj crkvici kao posljednji biskup stare koparske biskupije.

LIT.: I. Likar, Liturgija v Kopru in v vsej škofiji v 18. stoletju, Acta Histriae, 2001, 1; P. Zovatto, Religiosità e folclore a Capodistria tra '800 e '900, ibid., 2.
S. Žitko, Istarska enciklopedija