Nettunske konvencije

Nettunske konvencije, zajednički naziv za 32 konvencije potpisane u Nettunu nedaleko od Rima 20.VII.1925. radi provedbe Sporazuma o Rijeci te nastavka polit. suradnje i prijateljstva između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS. 

 

Njima su uređena pitanja koja nisu bila obuhvaćena Santamargheritskim konvencijama (1922), Rimskim ugovorima i Beogradskim konvencijama (1924). Sadržavale su dopunski sporazum o uređenju prometa, sporazum o izvršenju pojedinih odredaba iz Sporazuma o Rijeci, dopunske sporazume koji su se odnosili na pogranični promet, na kretanje turista u pograničnim zonama, na srpske pravoslavne općine u Rijeci, Trstu, Peroju i Zadru te nekoliko drugih sporazuma (o arhivima, o socijalnom osiguranju itd.). Nettunske konvencije favorizirale su talijanske interese, pa je pitanje njihove ratifikacije izazvalo otpor javnosti u Kraljevini SHS. Ratificirane su tek 13.VIII.1928. u krnjoj Skupštini, nakon atentata na zastupnike HSS-a.

LIT.: B. Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918-1941, Zagreb 1975; isti, Italija u vanjskoj politici jugoslavenske države do marseljskog atentata (1918-1934), Pazinski memorijal, 1976, 5.
G. Kešac, Istarska enciklopedija