Fakin, Milan

Fakin, Milan, građevinski inženjer, statičar (Pula, 6.V.1895 - Ljubljana, 16.VII.1973). Studij je počeo u Beču, nastavio na Tehničkom fakultetu u Ljubljani, a završio 1923. u Brnu. 

 

Doktorirao je 1935. na Tehničkom fakultetu u Ljubljani, gdje je od 1923. vodio Katedru za opisnu geometriju, potom za čelične mostove, od 1946. bio je redovitim profesorom za građevinsku mehaniku te predstojnikom konstrukcijskog i odjela za graditeljstvo i geodeziju. Bio je počasnim članom Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije. U statičke proračune uveo je matrični račun, podlogu za računalnu obradu. Objavio je više rasprava s područja teorije graditeljske mehanike. U Sloveniji je projektirao armiranobetonski most preko Krke na magistralnoj cesti kraj Brežica (raspon 135 m) i viseći most preko Kokre (85 m) te izradio statički račun za Mayerovu trgovačku kuću u Ljubljani.

Boštjan Bugarič, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE