Milić, Ivo

Milić, Ivo, pravnik (Supetar na Braču, 1881 - Zagreb, 31.X.1957). Doktorat pravnih znanosti postigao je u Grazu 1908. Na poziv M. Laginje došao je u Istru, bio sudac u Puli i Buzetu, a uključio se i u polit. život. God. 1914. izabran je za zastupnika u Pokrajinskom saboru u Poreču.