D'Elia, Francesco (Delija, Frane)

D'Elia, Francesco (Delija, Frane), pedagog i preporoditelj (Rijeka, 12.I.1808 - Premantura, 29.VIII.1887). Nakon završenih teoloških studija, zaređen je 1834. za svećenika. Službu je kratko obavljao u Prnjanima kraj Barbana, a od 1837. bio je župnik u Premanturi. Postigao je i kanoničku čast.