Krebs, Norbert

Krebs, Norbert, geograf (Leoben, Štajerska, 29.VIII.1876 - Berlin, 5.XII.1947). Privatnu docenturu stekao je na Sveučilištu u Beču 1909., a potom je radio na njem. sveučilištima u Würzburgu, Frankfurtu, Freiburgu i Berlinu.