Maiorescu, Ioan

Maiorescu, Ioan, profesor, političar i publicist (Bucerdea Grinoasă, Rumunjska, 29.VIII.1811 - Bukurešt, 5.IX.1864). 

Nakon boravka u Istri (22.VI-22.VII. 1856) napisao je putopis po Istri i istrorumunjski rječnik (Itinerar în Istria şi vocabular istriano-român, 1874). Djelo sadržava etnografska i jezikoslovna zapažanja i prva je važnija rum. dijalektološka studija.

G. Filipi, Istarska enciklopedija