Kučan, Ninoslav

Kučan, Ninoslav, arhitekt (Breza kraj Rijeke, 22.V.1927 - Vidova Gora, 22.VIII.1994). Arhitekturu diplomirao na Tehničkome fakultetu u Zagrebu 1951. Radio je u Skoplju 1951-53., Zagrebu 1953-66., Njemačkoj 1966-70. i potom u Rijeci. 

Stvaralački mu je opus obilježen otklonom od tada važećih idioma racionalističke arhitekture, a osobito se istaknuo u projektiranju građevina javne namjene: zgrada Radničkoga sveučilišta »Moša Pijade«, danas Otvoreno sveučilište u Zagrebu (s R. Nikšićem, 1961), Palača pravde u Zagrebu (1960-70) te robna kuća u Rijeci (s B. Babićem i V. Kučan, 1974). Poseban je opus niz projekata za zgrade pošte i telekomunikacija: u Puli (s V. Antolovićem, 1974), Rijeci (s V. Antolovićem, 1975), u Sušaku (1976) i Umagu (1983). Autor je i više urban. projekata na području Rijeke i Paga.

B. Nefat, Istarska enciklopedija