Marsi, Romeo

Marsi, Romeo, samouki slikar (Pula, 18. IV. 1909 - Trst, 10.VI.1944). Nakon teška djetinjstva, u mladosti se borio za preživljavanje. Nakon prve je izložbe u Puli 1933. njegovo djelo odmah prepoznato kao plod nesvakidašnje umj. nadarenosti. 

Uspjeh kod kritike pratio je i komercijalni uspjeh, tako da je mogao živjeti od slikarstva. Velik uspjeh postigle su njegove izložbe u Opatiji 1934-36. Za II. svj. rata nastavio je slikati i izlagati (Padova, Novara i drugdje), a posljednju je izložbu imao u Trstu 1944., gdje je stradao u bombardiranju. Slikao je alegorijska platna manirom između klasičnoga, romantičnoga i simboličnoga. Kompozicije su mirne, a likovi staloženi.

LIT.: F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Istria e Fiume, Udine 1991.
R., Istarska enciklopedija