Petronio, Bortolo

Petronio, Bortolo, političar i publicist (Piran, 2.XI.1897 - Kopar, 4.III.1989). U mladosti pomorac, u I.svj. ratu bio na Istočnoj bojišnici. Nakon rata priključio se socijalist. mladeži, a 1921. pristupio KPI.