Rojnić, Mario

Rojnić, Mario, gospodarstvenik (Frkeči kraj Barbana, 8.IX.1938. - Pula, 19.X.1985.). Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1973. U NO Kotara Pula i Zavodu za statistiku Pula radio je na plansko-analitičkim poslovima.