Silvi, Pietro

Silvi, Pietro, svećenik, monsinjor (Bale, 18.V.1922 - Vatikan, 5.IV.1997). Za svećenika je zaređen u Italiji u Pordenoneu 27.VI.1948.

Teologiju je studirao u Rimu na papinskim sveučilištima Lateranumu i Angelicumu, gdje je postigao doktorat iz teologije. Od 1952. službovao je u arhivu Drž. tajništva u Vatikanu, a od 1975. do 1996. u uredu za statistiku pri Svetoj Stolici. Bio je imenovan začasnim prelatom pape Ivana Pavla II. Od ređenja je ostao inkardiniran u Porečko-pulskoj biskupiji.

M. Bartolić, Istarska enciklopedija