Kastavština

Kastavština, predio oko Kastva, omeđen ugl. starom administrativnom granicom kastavske općine između grada Rijeke i Učke. Sastoji se od blago valovitog istar. krškoga ravnjaka nagnutoga prema Rječini i moru, građenog od vapnenca i eocenskoga fliša. Vegetacija ima submediteranska obilježja (hrast, grab, jasen). Poljoprivreda, koja je u prošlosti bila orijentirana na vinogradarstvo, nazaduje zbog odlaska radne snage u Rijeku.