Cerut, Silvester

Cerut, Silvester, učitelj i kult. djelatnik (Rižana kraj Lazareta, 31.XII.1889 - Dachau, 24.II.1945). U Kopru završio učiteljsku školu i do I. svj. rata radio u Truškama kao prosvjetni djelatnik i zborovođa pjevačkoga društva Straža.