Bonifačić, Vera

Bonifačić, Vera, r. Mrakovčić, knjižničarka (Pula, 2.XII.1918 - Zagreb, 8.VI.1985). Germanistiku je završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje se 1945. u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci zaposlila kao bibliotekar-pripravnik. Sudjelovala je u izradi kataloga i u oblikovanju nabavne politike za područja glazbe, germanistike i povijesti umjetnosti.

Posebno se trudila da upotpuni fond muzičkih publikacija, prije svega hrvatskih autora. Naročito se brinula o pribavljanju tiskanih djela i rukopisa hrvatskih skladatelja, među kojima ističemo ostavštine Franje S. Vilhara, Ivana Zajca, Božidara Širole, Vjekoslava Rosenberga Ružića, Jakova Gotovca, Ive Kirigina, Blagoja Berse. Kada je Savjet za kulturu SR Hrvatske 1962. donijelo odluku o osnivanju Zbirke audiomaterijala Vera Bonifačić je izradila Elaborat o problemu Nacionalne fonoteke. Brinula se za nabavu gramofonskih ploča te za primanje, obradu i smještaj pristiglog audiomaterijala. Stručno se usavršavala u Londonu te je sudjelovala na nekolicini međunarodnih kongresa (Hastings, Salzburg, Leipzig, Mainz). Povremeno je djelovala i kao predavač. Pulsku Naučnu biblioteku (današnju Sveučilišnu knjižnicu) vodila je 1952-54. Uz to, osposobila je Gradsku posudbenu biblioteku. Surađivala je s Jugoslavenskim leksikografskim zavodom te je 1955-63. sakupljala građu i pripremala razne priloge za Muzičku enciklopediju. Pisala je stručne programe, objavljivala stručne priloge i prevela Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe (ISBD NBM). Hrvatsko bibliotekarsko društvo dodijelilo joj je 1978. Kukuljevićevu povelju.

 

LIT.: Đ. Brezak, V. Bonifačić, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 24 (za 1979–80), 1985, 1–4.

U.