Črni Kal

Črni Kal (tal. San Sergio), naselje na rubu Koparskih brda u Bržaniji, na cesti Kopar-Ljubljana, općina Kopar (45°33′N; 13°53′E; 269 m nadm. vis.); 191 st. (2002). Pripadaju mu zaseoci Barkole, Brandolini i Katinara. Stanovnici se bave voćarstvom i vinogradarstvom (vino črnikalec), a dio ih je zaposlen u obližnjem kamenolomu. Spojeni nizovi seoskih domaćinstava raspoređeni su duž izohipsa flišnih padina u zavjetrini pod strmim rubom krške visoravni.