Bazgalji

Bazgalji, naselje južno od Pazina, u općini Gračišće (45°12′N; 13°57′E); 233 st. (2001). Nalazi se na cesti Žminj–Lindar, na više od 400m nadm. visine. Stanovnici se bave tradicionalnim poljodjelstvom. Na uzvisini pokraj naselja smještena je jednobrodna romanička crkva sv. Marije Magdalene (440m nadm. visine), koja ima otvoreno krovište i upisanu polukružnu apsidu.