Rakotulska legenda

Rakotulska legenda podrazmijeva ciklus legenda o sv. Nikoli u crkvici na groblju u Rakotulama. Narativni prizori počinju na južnom zidu, a nastavljaju se na sjevernom te prikazuju scene Rakotulskog ciklusa legenda o sv. Nikoli.