Tvornica duhana Rovinj d.d.

Tvornica duhana Rovinj d. o. o., tvrtka utemeljena 1872. kao pogon za opskrbu cigarama časnika austroug. vojske. Do konca I.svj. rata poslovala je u sastavu austrijskoga duhanskoga monopola, a između I. i II.svj. rata talijanskoga.