Hugues, Carlo

Hugues, Carlo, agronom (Casale Monferrato kraj Torina, 9.II.1849 – Gorica, 9.XII.1934). U Poreč se doselio 1882. Bio je jedan od osnivača (1883) i prvi ravnatelj Škole za praktično vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo u Poreču, koju je vodio 17 godina. Vrstan znanstvenik, svojim je istraživačkim radom pridonio promjeni zastarjelih nazora i rada u poljoprivredi.

Napisao je više od 600 istraživačkih, stručnih i znan. radova. Pokrenuo je sadnju matičnjaka vinove loze na amer. podlozi (otporne na filokseru) u Pazinu i Poreču, te rasadnik maslina, a bavio se i dudarstvom, stočarstvom, suzbijanjem malarije. Uspješno je radio na obnovi vinograda u Istri pogođenih filokserom. Pokrenuo je i vodio Vinarsku zadrugu u Poreču. Organizirao je više kongresa i izložaba u Istri, Trstu, Gorici. Bio je suradnik franc. časopisa Revue de viticulture. Potpuni popis njegovih radova objavljen je u Poreču 1935. Njegova monografija Maslinarstvo Istre – Elaiografia istriana, objavljena je tek 1999. u Zagrebu.

 

LIT.: D. Orlić, 110 godina poljoprivredne škole Poreč, Poreč 1985; A. S. Ilak Peršurić, J. Šehanović, Đ. Peršurić, The influences of scientific and educational institutions on agricultural development, u: Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri (zbornik radova), Poreč 1999; Stoljeće vina 1901–2001. Doprinos kulturi vina u Istri (okrugli stol), Pazin 2001.

A. Ilak-Peršurić