Horthy, Miklos, de Nagybanya

Horthy, Miklós, de Nagybánya, austroug. viceadmiral (Kenderes, Mađarska, 18.VI.1868 – Estoril, Portugal, 9.II.1957). God. 1886. stupio je u Austroug. ratnu mornaricu. U I. svj. ratu istaknuo se u mnogobrojnim vojno-pom. akcijama, posebice u prepadu na otrantsku baražu 15.V.1917. kao zapovjednik krstarice Novara.

Bio je posljednji zapovjednik austroug. flote (od veljače do studenoga 1918). U ime cara Karla I. predao je 31.X.1918. flotu, bazu i pom. tvrđavu Pulu predstavnicima Narodnoga vijeća SHS iz Zagreba. U Mađarskoj je nakon revolucije 1919. postao zapovjednikom armije kontrarevolucionarne vlade, a potom regentom (1920–44). U travnju 1941. pridružio se napadu Njemačke i Italije na Kraljevinu Jugoslaviju. Nakon sklapanja primirja sa SSSR-om u listopadu 1944. Nijemci su ga internirali u Bavarsku. Nakon rata kratko je bio u amer. zatočeništvu, a umro je u izbjeglištvu u Portugalu.

 

LIT.: H. Bayer von Bayersburg, Unter der k. u. k. Kriegsflagge 1914–1918, Wien 1959.

B. Dobrić